Algemene Voorwaarden

Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden One Mile Coffee Roasters

ARTIKEL 1. TOEPASSELIJKHEID

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van One Mile Coffee Roasters, gevestigd aan de Jozef Israëlslaan 28, 1318 LR te Almere (hierna: “OMCR”) zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna: de “Voorwaarden”) van toepassing. OMCR behoudt zich het recht voor om de Voorwaarden te wijzigen. Vergewis u daarom regelmatig van de inhoud.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling betekent dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden op al uw bestellingen aanvaardt.

ARTIKEL 2. AANBIEDINGEN EN OVEREENKOMSTEN

2.1 Alle aanbiedingen van OMCR zijn vrijblijvend en binden OMCR niet. OMCR behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door OMCR en indien de bestelling niet binnen veertien (14) dagen door OMCR is geweigerd. OMCR is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden.

ARTIKEL 3. PRIJZEN EN BETALING

3.1 De vermelde prijzen van de aangeboden producten zijn in euro’s. De prijzen zijn inclusief BTW en  inclusief de wettelijke verwijderingsbijdrage voor elektrische apparatuur en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 De verzendkosten die bij iedere bestelling in rekening kunnen worden gebracht bedragen standaard € 5,75. Dit bedrag geldt ongeacht het aantal producten dat u bestelt. Bij het bestellen van een Workshop wordt geen verzendkosten in rekening gebracht. Bestellingen met een bedrag vanaf €70,00 worden gratis verzonden. Indien u uw bestelling komt afhalen op het vestigingsadres van OMCR worden geen verzendkosten in rekening gebracht.

3.4 Betaling kan geschieden middels iDEAL (online) of creditcard/Paypal. Betaling achteraf middels een factuur is alleen mogelijk na goedkeuring van en in overleg met OMCR.

3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is OMCR gerechtigd om (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en de daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden en nieuwe bestelling(en) te weigeren.

3.6 Alle eventuele aan OMCR verschuldigde bedragen en de daarmee verband houdende kosten zijn direct opeisbaar. OMCR kan in het kader van incassomaatregelen haar vordering op u overdragen aan een derde. Alle in redelijkheid ter incasso gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten bent u verplicht te betalen.

 

ARTIKEL 4. – LEVERING

4.1 De door OMCR opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

4.2 Indien u betaalt via iDEAL of creditcard/Paypal, wordt uw bestelling direct verwerkt. Bestellingen voor koffie worden de eerstvolgende werkdag ná de branddag verzonden, mits het product voorradig is. Het branden van koffie geschiedt op vrijdag en/of zaterdag.

4.5 Postbusadressen zijn uitgesloten van levering.

4.6 De bestelde producten worden verzonden naar het door u opgegeven adres. OMCR aanvaardt geen aansprakelijkheid indien het opgegeven adres onjuist is. Als OMCR het door u opgegeven adres niet kan vaststellen, wordt de bestelling niet geaccepteerd.

ARTIKEL 5. – RECLAME EN AANSPRAKELIJKHEID

5.1 U hebt de verplichting om bij aflevering het aantal en de staat van de producten te controleren. Indien de levering niet overeenkomt met uw bestelling, dient u OMCR hierover per e-mail via info@onemilecoffeeroasters.com te informeren binnen een termijn van veertien (14) werkdagen, te rekenen vanaf de dag van ontvangst.

5.2 Indien is aangetoond dat de geleverde producten niet aan de overeen gekomen producten beantwoorden, heeft OMCR de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten, repareren (indien van toepassing) dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

5.3 Bij de aankoop van producten heeft u de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen binnen 14 dagen te ontbinden door de gekochte producten terug te sturen aan OMCR. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product. Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, zal u het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan OMCR retourneren, conform de door OMCR verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Retourzendingen moeten worden gestuurd naar: One Mile Coffee Roasters, Jozef Israëlslaan 28, 1318 LR Almere, onder vermelding van naam, bankgegevens, ordernummer en telefoonnummer. Het factuurbedrag exclusief verzendkosten wordt dan binnen 30 dagen op uw rekening gecrediteerd. De kosten van de retourzending komen voor uw rekening.

Koffie en thee zijn van bederfelijke en verouderende aard, en van het herroepingsrecht uitgesloten. Indien u de geleverde koffie of thee niet aan uw eisen voldoen, neem dan contact op met info@onemilecoffeeroasters.com. Vermeld daarbij uw klacht en ordernummer, dan nemen wij contact met u op.

5.4 De vergoeding van schade veroorzaakt door gebreken in door OMCR geleverde producten zal nooit hoger zijn dan de factuurwaarde van de desbetreffende producten.

5.5 OMCR is niet aansprakelijk voor gevolgschade. Ook is OMCR niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van door u of door u ingeschakelde derden uitgevoerde reparaties, aanpassingen en onjuist aangebrachte voorzieningen aan de producten.

5.6 Iedere vordering jegens OMCR vervalt door het enkele verloop van één jaar na het ontstaan van de vordering.

ARTIKEL 6. BESTELLINGEN EN COMMUNICATIE

6.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en OMCR, dan wel tussen OMCR en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en OMCR, is OMCR niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van OMCR.

6.2 Bij het plaatsen van een bestelling en/of het aanmaken van een account op onemilecoffeeroasters.com gaat u ermee akkoord dat u wordt ingeschreven voor de nieuwsbrief. Uitschrijven kan op elk gewenst moment via de link die onderaan is vermeld in de nieuwsbrief.

ARTIKEL 7. OVERMACHT

7.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft OMCR in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden door u dit schriftelijk mee te delen zonder dat OMCR gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

7.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan OMCR kan worden toegerekend omdat zij niet te wijten is aan haar schuld noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

ARTIKEL 8. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

8.1 Nederlands recht is van toepassing op deze Voorwaarden, uw bestelling en daaruit voortvloeiende of daarmee samenhangende overeenkomsten.

8.2 In geval van een geschil is bij uitsluiting de bevoegde rechter in Amsterdam bevoegd.

Bedrijfsinformatie: One Mile Coffee Roasters. Vestiging adres: Jozef Israëlslaan 28, 1318 LR Almere Telefoonnummer: 06-48245080 KVK nummer: 65320247